Chodzi o wypełnienie gotowego wniosku i przekazanie go listownie lub w formie elektronicznej do Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.…