Jubileusz Fantastyki i Nowej Fantastyki, które w październiku 2022 r. obchodzą swoje 40-lecie odbędzie się jutro (8.10.2022 r.) w Falenicy przy ul. Wal­cow­ni­czej 2. Wstęp na imprezę jest wolny, czyli bezpłatny, a wydarzenie startuje o godzinie 10:50.

Nowa Fantastyka obchodzi swoje 40-lecie tuż po 40. urodzinach Commodore 64. Tak jak C64 odmienił rzeczywistość domowych komputerowców, tak Nowa Fantastyka (wcześniej Fantastyka) zmieniła krajobraz literatury w Polsce, krzewiąc jeszcze w podupadającym powoli PRL-u chęć do czytania baśni, fantasy, horroru, space opery, SF i hard SF.

W programie jubileuszowego wydarzenia uwzględniono panele dyskusyjne, projekcje filmowe oraz warsztaty:

11:00-11:45 – „40 lat mi­nę­ło”

(Ma­ciej Ma­kow­ski, Jacek Rodek, Ar­ka­diusz Na­ko­niecz­nik, Paweł Ma­tu­szek, Jerzy Rzy­mow­ski; pro­wa­dze­nie: Mo­ni­ka Rud­nic­ka)

12:00-12:45 – „Fan­ta­sty­ka mała i tro­chę więk­sza”

(Grze­gorz Kas­dep­ke, Ma­ciej Kur, Rafał Kosik, Piotr Bed­nar­czyk; pro­wa­dze­nie: Dag­ma­ra Trem­bic­ka)

13:00-13:55 – Pro­jek­cja filmu

14:00-14:45 – „Mi­to­lo­gia, folk­lor, fan­ta­sy”

(Agniesz­ka Hałas, Alek­san­dra Klę­czar, Jakub Ćwiek, Wi­told Var­gas; pro­wa­dze­nie: Łu­kasz Wi­śniew­ski)

15:00-15:45 – “Siła wy­obraź­ni czy oni­rycz­ny eska­pizm? Jakie al­ter­na­tyw­ne świa­ty bu­du­je ar­ty­sta?” – panel part­ne­ra ju­bi­le­uszu: DESA

(Ja­ro­sław Ja­śni­kow­ski, Max No­vak-Ze­mpliń­ski)

16:00-16:45 – „Okiem fan­ta­sty”

(Woj­ciech Siud­mak, Vivi Ekhart, Ni­ko­dem Ca­ba­ła; pro­wa­dze­nie: Kamil Śmiał­kow­ski)

17:00-17:45 – “Fan­ta­sty­ka in­ter­me­dial­na” – panel part­ne­ra ju­bi­le­uszu: CD Pro­jekt RED

(Mar­cin Bla­cha, Bar­tosz Szty­bor, Mag­da­le­na Zych; pro­wa­dze­nie: Mi­chał Cet­na­row­ski)

18:00-18:45 – „Mię­dzy fan­ta­sty­ką a głów­nym nur­tem”

(Ka­ta­rzy­na Sien­kie­wicz-Ko­sik, Woj­ciech Chmie­larz, Piotr Ro­go­ża; pro­wa­dze­nie: Agniesz­ka Włoka)

19:00 – Pro­jek­cja filmu

WARSZ­TA­TY

Dla dzie­ci

11:00 – „Runy”. Nauka ka­li­gra­fo­wa­nia i nauki al­fa­be­tu ru­nicz­ne­go dla dzie­ci.

12:30 oraz 17:00 – „Felix, Net i Nika w świe­cie ro­bo­tów”. Warsz­tat dla dzie­ci z pro­gra­mo­wa­nia pho­to­nów i ozo­bo­tów na pod­sta­wie fa­bu­ły książ­ki Ra­fa­ła Ko­si­ka „Felix, Net i Nika”.

14:00 – „Bądź jak De­tek­tyw Po­zy­tyw­ka”. Gra w li­te­rac­kie pod­cho­dy na pod­sta­wie twór­czo­ści Grze­go­rza Kas­dep­ke. Warsz­tat dla dzie­ci z roz­wią­zy­wa­nia za­gad­ki kry­mi­nal­nej.

15:00 – RPG z Wiel­kim Mi­strzem Gry (NIE­SPO­DZIAN­KA)

16.00 – „Ko­mik­suj”. Warsz­tat ry­so­wa­nia ko­mik­sów dla dzie­ci.

od 12:00 do 15:00 – rę­ko­dzie­ło „Elfy i Ro­bo­ty”. El­fic­ka i fu­tu­ry­stycz­na bi­żu­te­ria, ko­lo­ro­wan­ki Star Wars i nie­spo­dzian­ki.

od 11:00 do 18:00 – „Pop-up/AR/VR” – za­ba­wa w fu­tu­ry­stycz­nej bi­blio­te­ce dla dzie­ci i do­ro­słych.

Dla mło­dzie­ży i do­ro­słych

13:00 – STORY CUBES – JAK STWO­RZYĆ URBAN FAN­TA­SY? Warsz­tat dla na­sto­lat­ków na pod­sta­wie twór­czo­ści Ja­ku­ba Ćwie­ka z ele­men­ta­mi mi­to­lo­gii nor­dyc­kiej i urban fan­ta­sy.

14:00 – Kry­mi­nał im­pro­wi­zo­wa­ny. Warsz­tat dla na­sto­lat­ków na pod­sta­wie twór­czo­ści Woj­cie­cha Chmie­la­rza.

15:30 – spo­tka­nie au­tor­skie z Paw­łem Ko­pi­je­rem, pi­sa­rzem po­wie­ści fan­ta­sy w cyklu Kro­ni­ki Dwu­świa­ta i twór­cą plan­szów­ki Mi­trys oraz warsz­tat „Pro­jek­to­wa­nie gier plan­szo­wych na bazie ksią­żek fan­ta­sy”.

17:00 – BEST-JA. Warsz­tat pro­jek­to­wa­nia de­mo­nów sło­wiań­skich na pod­sta­wie twór­czo­ści Wi­tol­da Var­ga­sa. Za­ję­cia kre­atyw­ne dla na­sto­lat­ków z wy­ko­rzy­sta­niem ta­ble­tów gra­ficz­nych.

18:30 – Herby. Warsz­tat pro­jek­to­wa­nia her­bów na pod­sta­wie twór­czo­ści An­drze­ja Sap­kow­skie­go dla mło­dzie­ży i do­ro­słych.

19:00 – Nova Mova – kon­kurs ję­zy­ko­wy. Kon­kurs dla mło­dzie­ży i do­ro­słych na pod­sta­wie po­wie­ści Radka Raka „Baśń o wę­żo­wym sercu albo wtóre słowo o Ja­kó­bie Szeli”.

Dodatkowe atrakcje to gościnne występy Le­gion 501st – Po­lish Gar­ri­son, Orkon, wy­sta­wa okła­dek “Nowej Fan­ta­sty­ki” oraz wspólne zdjęcia i autografy. Szczegóły na stronie Nowej Fantastyki. My zaś życzymy kolejnych fantastycznych 40. całej ekipie redaktorów, pisarzy i grafików współtworzących magazyn.